Imunodeficitní odpoledne na 2. LF UK a FN Motol – edice 2018

Vážení a milí, studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy i jiných oborů,

dovoluji si Vás tímto pozvat na cyklus 3 dobrovolných výukových bloků pojmenovaný Imunodeficitní odpoledne, který se bude konat následující tři středy 5.12., 12.12. a 19.12. vždy od 14:00 do cca 16:30 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Náplní bude rozšíření povědomí o problematice primárních imunodeficiencí, a to jak formou nadstandardních přednášek pojednávajících o jednotlivých skupinách onemocnění, tak formou interaktivního probírání a diskuze elektronicky zpracovaných kazuistik (prokládaných kvízy). Součástí bude též seznámení s laboratorními možnostmi vyšetření na Ústavu imunologie, ale též obecně s možnostmi moderní imunologie, včetně praktické demonstrace s možností vyzkoušení.

Oficiálním jazykem bude čeština či angličtina, dle složení účastníků.

DŮLEŽITÉ!! V případě zájmu prosím pošlete nezávaznou přihlášku s vaším jménem, ročníkem a kruhem na adam.klocperk@fnmotol.cz. V PŘÍPADĚ MALÉHO ZÁJMU <5 STUDENTŮ SE AKCE BUDE KONAT JEN DLE DOMLUVY!

MUDr. Adam Klocperk, MUDr. Tomáš Milota, Mgr. Michal Rataj

Program je podporován z projektu IP VVŠ 2. LF UK.

Předběžný program

5.12.

MUDr. Tomáš Milota – Imunodeficience s převahou poruchy tvorby protilátek (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Stanovení imunoglobulinů v moderní laboratoři, metody detekce autoprotilátek, nepřímá fluorescence (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Adam Klocperk – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

12.12.

MUDr. Tomáš Milota, MUDr. Adam Klocperk – Kombinované imunodeficity a dysregulace (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Stanovení buněčných populací a subpopulací, průtoková cytometrie, obrazová cytometrie (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Tomáš Milota – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

19.12.

MUDr. Adam Klocperk – Poruchy vrozené imunity (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Měření fagocytózy, oxidativního vzplanutí, funkční testy komplementu (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Tomáš Milota – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

Výroční setkání Pracovní skupiny PID při ČSAKI

Dne 6.10.2017 se konalo výroční setkání Pracovní skupiny PID při ČSAKI, které bylo letos přidruženo k XXVI. Moravskoslezským dnům pneumologie v Olomouci.

Za účelem šíření povědomí v odborné veřejnosti a pro zkvalitnění vzájemné spolupráce s kolegy pneumology byly na kongresu předneseny následující přednášky týkající se primárních imunodeficitů:

 1. A. Šedivá, Praha – Úvod, Imunodeficitní skupina ČSAKI
 2. J. Litzman, Brno – Primární imunodeficience s příznaky v dospělosti
 3. P. Králíčková, Hradec Králové – Plicní projevy primárních imunodeficitů v dospělosti, možnosti diagnostiky a léčby
 4. T. Milota – Imunodeficience u pneumologických pacientů, příklady z praxe

Následně byly již v užším okruhu členů PID skupiny diskutovány pokroky v oblasti diagnostiky i výzkumu, změny v registru pacientů s PID v ČR, možnost vzniku pacientské organizace a další. Z prezentací účastníků například:

 1. A. Klocperk – Deficit kaspázy 8
 2. M. Bloomfield – STAT1 GOF
 3. A. Klocperk, R. Zachová – STAT3 GOF
 4. T. Milota – T-lymfocyty u pacientů s CVID
 5. Z. Chovancová – Neutrofily u pacientů s CVID
 6. T. Freiberger – Genetika hereditárního angioedému
 7. E. Hlaváčková – Vzácné případy imunodeficiencí
 8. M. Svatoň – Výsledky NGS u pacientů s AIHA

Se všemi členy se těšíme za rok opět naviděnou,

Za Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol,

MUDr. Adam Klocperk, Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

PROGRAM ID skupina 2017 Olomouc

Imunodeficitní odpoledne na 2. LF UK a FN Motol

Vážení a milí, studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy i jiných oborů,

dovoluji si Vás tímto pozvat na cyklus 3 dobrovolných výukových bloků pojmenovaný Imunodeficitní odpoledne, který se bude konat následující tři středy 29.11., 6.12. a 13.12. vždy od 14:00 do cca 16:30 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Náplní bude rozšíření povědomí o problematice primárních imunodeficiencí, a to jak formou nadstandardních přednášek pojednávajících o jednotlivých skupinách onemocnění, tak formou interaktivního probírání a diskuze elektronicky zpracovaných kazuistik (prokládaných kvízy). Součástí bude též seznámení s laboratorními možnostmi vyšetření na Ústavu imunologie, ale též obecně s možnostmi moderní imunologie, včetně praktické demonstrace s možností vyzkoušení.

Oficiálním jazykem bude čeština či angličtina, dle složení účastníků.

DŮLEŽITÉ!! V případě zájmu prosím pošlete nezávaznou přihlášku s vaším jménem, ročníkem a kruhem na adam.klocperk@fnmotol.cz.

MUDr. Adam Klocperk, MUDr. Tomáš Milota, Mgr. Michal Rataj

Program je podporován z projektu IP VVŠ 2. LF UK.

Předběžný program

29.11.

MUDr. Tomáš Milota – Imunodeficience s převahou poruchy tvorby protilátek (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Stanovení imunoglobulinů v moderní laboratoři, metody detekce autoprotilátek, nepřímá fluorescence (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Adam Klocperk – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

6.12.

MUDr. Tomáš Milota, MUDr. Adam Klocperk – Kombinované imunodeficity a dysregulace (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Stanovení buněčných populací a subpopulací, průtoková cytometrie, obrazová cytometrie (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Tomáš Milota – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

13.12.

MUDr. Adam Klocperk – Poruchy vrozené imunity (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Měření fagocytózy, oxidativního vzplanutí, funkční testy komplementu (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Tomáš Milota – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies, Praha 7.-8. dubna 2017

 

Primární imunodeficience jsou vzácná onemocnění, která vyžadují jak v klinickém přístupu, tak ve výzkumných aktivitách, širší mezinárodní spolupráci. Povědomost o existenci těchto onemocnění je klíčová pro správné postupy diagnostiky a léčby.

Oblast primárních imunodeficiencí zaštiťuje na evropské úrovni Evropská společnost pro imunodeficience, ESID, která však má relativně omezený dopad na specialisty v daném oboru. S myšlenkou rozšířit znalosti o primárních imunodeficiencích do širších profesních kruhů vznikla v roce 2014 zájmová skupina pro primární imunodeficience, aby tak jako zatím poslední rozšířila okruh Interest groups při EAACI (European Academy for Allergy and Clinical Immunology). Tato „Interest group for primary immunodeficeincies“ se postupně zformovala a poprvé tvořila svůj vlastní program na kongresu EAACI ve Vídni v roce 2015. Kromě výrazné účasti na pravidelných EAACI kongresech vyvíjí tato skupina i další činnost, z čehož nejvíce viditelnými aktivitami jsou v současné době snahy připravit přehledný článek o hraničních oblastech, kde se stýká alergologie s imunologií primárních imunodeficiencí, a dále snaha o další vzdělávání v oboru formou vzdělávacích akcí.

Příkladem vzdělávací akce byla právě proběhlá jarní škola, „Master Class on Primary immunodeficeincies“, která se konala 7. a 8. dubna 2017 v Praze. Organizace školy spadla na prof. Annu Šedivou, která je, spolu s prof. Litzmanem, zastoupena ve výše zmíněné zájmové skupině EAACI.

Škola byla dvoudenní, pokrývala ve skvělém programu základní i praktické aspekty z oboru (program školy je přístupný na stránkách EAACI). Velkým přínosem byla kvalita přednesených sdělení, která odrážela spolupráci výše zmíněných odborných společností, EAACI a ESID. Většina řečníků byli významná členové ESID, včetně jejího předsedy prof. Adrewa Canta z Newcastlu z Velké Británie. Další přednášející potom byli z Itálie, Německa, Rakouska a České republiky. Účast českých přednášejících byla navíc podtržena zajištěním praktické části programu (přednesení kasuistických sdělení, představení a demonstrace imunoglobulinové terapie) lokálním týmem z Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Adam Klocperk, MUDr. Markéta Bloomfield, MUDr. Radana Zachová, MUDr. Tomáš Milota, MUDr. Jana Kayserová, sestra Dita Růčková).

Na školu se registrovalo 51 účastníků, z nichž několik taktéž prezentovalo své kasuistiky. Charakter Master Class je daný EAACI a nevyžaduje povinné posílání abstrakt či přednášek, nicméně aktivní přístup účastníků je jasně viditelný z velmi zajímavých a čilých diskusí.

Tato Master Class byla první ze zamýšlené série podobných aktivit zastřešovaných imunodeficitní skupinou při EAACI. Podle reakcí účastníků ještě na místě se dá předpokládat, že tato akce byla úspěšná. Podrobnější hodnocení se dozvíme z jejich dotazníků, které posléze zpracuje EAACI.

Závěrem je třeba poděkovat všem organizátorům, přednášejícím i účastníkům a dále EAACI za možnost cenného výukového programu a zároveň za zviditelnění České republiky v rámci této významné odborné společnosti.

V Praze, 10.4.2017

Prof. Anna Šedivá


Prof. Šedivá předsedá sekci:

Demonstrace imunoglobulinů:

Přednášející – špičky PID Evropy:

Juniorší předsedající z ČR:

Týden primárních imunodeficiencí & Světový den imunologie

Vážení přátelé a kolegové,

v blízké budoucnosti jako každoročně proběhne Týden primárních imunodeficiencí (22.-29.4.2017), v jehož rámci organizuje Jeffrey Modell Foundation vypouštění balónků k rozšíření povědomí o primárních imunodeficiencích a připomenutí si Jeffreyho Modella jako prvního „bubble boye“. Tento rok se bude jednat o balónky virtuální – více informací na JMF stránce události.


29.4. též připadne na Světový den imunologie, ku jehož příležitosti se budou na Akademii věd ČR 4.5. konat přednášky s imunologickou tématikou (odkaz zde).